You are here کميته ها و شاخه ها کميته پژوهش در آموزش اولویت های پژوهشی کمیته پژوهش در آموزش:

اولویت های پژوهشی کمیته پژوهش در آموزش:

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تبیین آینده پژوهشی در آموزش پزشکی

_ ارزشیابی و اعتبار بخشی در نظام آموزش علوم پزشکی

_ تعیین راهکارهای ارتقای جایگاه مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

_ تعیین جایگاه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه های نسل سوم و چهارم

_ کاربرد ابزارهای الکترونیک مختلف در آموزش پزشکی

_ تعیین ضرورت های کنترل یا گسترش آموزش علوم پزشکی مبتنی بر آمایش سرزمین

_ تبیین راهکارهای مختلف استفاده از شبکه های مجازی در آموزش علوم پزشکی

_ تبیین راهکارهای مختلف تولیدات مدیاها در آموزش علوم پزشکی


دکتر محمدعلی حسینی

مسئول کمیته پژوهش در آموزش

 

Joomlart